អំពីបណ្ណាល័យ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក ឬឌីជីថលរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា។ លោកអ្នកអាចចូលទាញយក​ សៀវភៅ អត្ថបទ របាយការណ៍ និង ឯកសារអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗទៀត ដែលទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយ និងអភិបាលកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសេរី។ ឯកសារទាំងអស់នេះត្រូវបានប្រមូលពីប្រភពដែលអាចទុកចិត្តបានផ្សេងៗ ដូចជា រដ្ឋាភិបាល ស្ថាប័នអប់រំស្រាវជ្រាវ  ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិជាច្រើនផ្សេងទៀត។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកឯកសារនៅលើបណ្ណាល័យឌីជីថលតាមរយៈ មុខងារស្វែងរក។

លោកអ្នកក៏អាចស្វែងរក និងទាញយកឯកសារនៅក្នុងបណ្ណាល័យនេះបាន តាមរយៈការជ្រើសរើសនូវប្រធានបទណាមួយនៅខាងស្តាំដៃនៃទំព័រនេះ។ ប្រធានបទទាំងនេះមានចាប់ពីការទទួលបាននូវព័ត៌មាន ទៅដល់សុខភាព និងការសិក្សាអប់រំជាដើម។

ចែករម្លែកឯកសារ

ប្រ​សិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​សៀវ​ភៅ​ ឬ​របាយ​ការ​ណ៍​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រ​ធាន​បទ​នា​នា​របស់​បណ្ណា​ល័យ​យើង​ខ្ញុំ​ ហើយ​មាន​បំ​ណង​ចង់​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ​នៅ​លើ​គេ​ហ​ទំ​ព័រ​នេះ​សូម​ផ្ញើ​មក​កាន់ library@ticambodia.org

Find Us on Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Twitter