ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមអាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖
អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ (+៨៥៥) ០២៣ ២១៤ ៤៣០
អ៊ីម៉ែល info@ticambodia.org
គេហទំព័រ www.ticambodia.org
គេហទំព័រហ្វេសប៊ុក www.facebook.com/ticambodia
គេហទំព័រអន្តរជាតិ www.transparency.org
សម្រាប់ការសាកសួរ សូមទាក់ទងមកកាន់អង្គភាពផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈmaudsalber@ticambodia.org
ស្វែងយល់បន្ថែមតាម http://ticambodia.org/index.php/whoweare/contact#sthash.Rlzr2qqX.dpuf

ចែករម្លែកឯកសារ

ប្រ​សិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​សៀវ​ភៅ​ ឬ​របាយ​ការ​ណ៍​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រ​ធាន​បទ​នា​នា​របស់​បណ្ណា​ល័យ​យើង​ខ្ញុំ​ ហើយ​មាន​បំ​ណង​ចង់​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ​នៅ​លើ​គេ​ហ​ទំ​ព័រ​នេះ​សូម​ផ្ញើ​មក​កាន់ library@ticambodia.org

Find Us on Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Twitter