របាយការណ៍លទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលា ស្ដីពី យុវជន និងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៤  / ប្រភពៈ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា

របាយការណ៍នេះសង្ខេបពីបញ្ហា និងអនុសាសន៍ដែលយុវជនបានពិភាក្សា និងលើកឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលា ស្ដីពី យុវជន និងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត។ សិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណងផ្ដល់ឱកាសឱ្យយុវជនចូលរួមកំណត់ពីបញ្ហាព្រួយបារម្ភសំខាន់ៗដែលទាក់ទងនឹងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត និងបង្កើតអនុសាសន៍ព្រមទាំងរៀនអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយ និងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

តើអ្វីទៅជាចំណូលបានពីធនធានរ៉ែ?

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១០  / ប្រភពៈ អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាដៃគូក្នុងសកម្មភាព

“តើអ្វីទៅជាចំណូលបានពីធនធានរ៉ែ?” គឺជាចំណងជើងរបស់សៀវភៅរូបភាពដែលបង្ហាញអំពីចំណូល ដែលបានមកពីវិស័យឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម។ សៀវភៅនេះបានចងក្រងឡើងសម្រាប់លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើសិទ្ធិក្នុងការចូលរួម និងក្នុងទទួលបានព័ត៌មាន ការយល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់កម្រៃដែលបានមកពីការទាញយកផលរ៉ែធម្មជាតិ ដោយតម្លាភាព។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

តួនាទី ភារកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងករណីយកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការលើកកម្ពស់គណនេយ្យភាពតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ --  / ប្រភពៈ វិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិ និងគោលនយោបាយ

សៀវភៅនេះជាការដកស្រង់នូវចំណុចសំខាន់ៗនៃតួនាទី ភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិ ជាពិសេស ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្នុងការលើកកម្ពស់គណនេយ្យភាព និងការចូលរួមនៅមូលដ្ឋាន ក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកបង្កើនចំណេះដឹងបន្ថែមដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ចូលរួមលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ និងធ្វើឱ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅ និងគោលបំណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធីបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ --  / ប្រភពៈ គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

តើអ្នកបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីថវិកាឃុំរបស់អ្នក ការបំពេញតួនាទី ភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សិទ្ធិរបស់អ្នក ថវិកានិងការងាររបស់មណ្ឌលសុខភាព ក៏ដូចជាសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅមណ្ឌលសុខភាព និង ថវិការបស់សាលារៀន ព្រមទាំងសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅសាលារៀន -ល-?

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

សិទ្ធិក្នុងការដឹងរបស់ប្រជាជនទូទៅ៖ គោលការណ៍ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ មាត្រា ១៩

គោលការណ៍ទាំងនេះ ត្រូវបានបង្កើតដំបូងនៅឆ្នាំ ១៩៩៩ និងបានកែសម្រួលថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥។ គោលការណ៍ទាំងនេះត្រូវបានអនុម័តដោយ លោក Abid Hussain ដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកជូនកិច្ចប្រជុំឆ្នាំ ២០០០ របស់ស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស (E/CN.4/2000/63) និងត្រូវបានលើកឡើងដោយគណៈកម្មការ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ ២០០០ របស់ខ្លួន ស្តីពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការយល់ឃើញអំពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា និង ការចូលរួមនយោបាយ

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ

គំរោងស្រាវជ្រាវនេះមានបំណងដោះស្រាយកង្វះព័ត៌មាន អំពីការប្រើប្រាស់អីុធើណែតដោយការស្ទង់មតិអ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាលើបញ្ហាសំខាន់ៗ មួយចំនួន ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតសំរាប់ការពិភាក្សាអំពីអនាគតអីុនធើណែតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ដំណើរឃ្លាតចេញពីអីុនធឺណិត? ការគម្រាមកំហែងចំពោះសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអីុនធឺណិត ដែលទើបរកឃើញថ្មីនៅកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ សម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿន និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស លីកាដូ

ដោយសារការកើនឡើងនូវលទ្ធភាពទទួលបានទូរស័ព្ទទំនើប តម្លៃសមរម្យមួយចំនួនដែលអាចប្រើអ៊ីនធឺណេតបាន និងការពង្រីកបណ្តាញទូរស័ព្ទកាន់តែទូលំទូលាយ យុវជនកម្ពុជា ដែលភាគច្រើនរស់នៅតំបន់ទីប្រជុំជន ចូលចិត្តប្រើបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសង្គមដូចជា ហេ្វសប៊ុក និងយូធូបជាដើម។ ប៉ុន្តែ សេរីភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតដែលរកឃើញថ្មីៗនេះ បច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្រោការគម្រាមកំហែង។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបែបទំនើប និងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១២  / ប្រភពៈ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា

របាយការណ៍នេះពិនិត្យមើលលើកម្រិតដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបែបទំនើប រួមមាន ទូរស័ព្ទ និងអ៊ីនធើណេត ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងជាពិសេសថាតើ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការលើកកម្ពស់ និងការពារសិទ្ធិមនុស្សតាមវិធីណា។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ឯកសារពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ --  / ប្រភពៈ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាល្លឺម៉ង់ (GIZ)

ឯកសារនេះគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកបណ្តុះបណ្តាល និងមន្រ្តីសម្របសម្រួល និងប្រឹក្សាយោបល់ ដែលផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល និងគាំទ្រក្នុងការរៀបចំ ការប្រារព្ធ និងការវាយតម្លៃវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការបំពេញការងារ គណនេយ្យភាព និងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

អំពើពុករលួយ និងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៤  / ប្រភពៈ អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

របាយការណ៍ស្តីពីការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរិតភាពថ្នាក់ជាតិប្រទេសកម្ពុជា ធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពប្រព័ន្ធ​អភិបាលកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ របាយការណ៍នេះវាយតម្លៃស្ថាប័នចំនួន ១៣ រាប់តាំងពីស្ថាប័នតុលាការ អង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ រហូតដល់សង្គមស៊ីវិល។ ប្រព័ន្ធសុចរិតភាពថ្នាក់ជាតិ ដែលដំណើរការបានល្អ គឺជួយការពារ​ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ ហើយចូលរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងក្លាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង​ការរំលោភបំពានអំណាច។ អំពើពុករលួយធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់អភិបាលកិច្ចល្អ នីតិរដ្ឋ និងសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាន។ អំពើពុករលួយនាំឱ្យមានការប្រើប្រាស់ធនធានមិនត្រឹមត្រូវ កេងបន្លំប្រជាពលរដ្ឋ បង្កអន្តរាយដល់វិស័យឯកជន និងបន្លំទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើស្ថាប័នអភិបាលកិច្ច ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបទបញ្ជាត្រឹមត្រូវ និង​ឥរិយាបទ​ប្រកបដោយគណនេយ្យភាពនោះ​អំពើពុករលួយ មិនសូវកើតឡើងច្រើនទេ។  អង្គការ​តម្លាភាពកម្ពុជាបានបង្កើត​អនុសាសន៍គោលនយោបាយគន្លឹះៗ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការរកឃើញពី​របាយការណ៍វាយតម្លៃនេះ។ អនុសាសន៍​ដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ ស្វះស្វែងស្នើឲ្យមានការចូលរួមពី​រដ្ឋាភិបាល ម្ចាស់ជំនួយ និងសង្គមស៊ីវិល ដើម្បីជំរុញឱ្យមានកំណែទម្រង់សំខាន់ៗដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធសុចរិតភាព។ ការពង្រឹង​ប្រព័ន្ធសុចរិតភាពថ្នាក់ជាតិ ជំរុញឱ្យមាន​អភិបាលកិច្ចកាន់តែល្អប្រសើរលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅក្នុងសង្គម ហើយ​ចុងក្រោយបំផុត ជួយចូលរួមចំណែកឲ្យមាន​សង្គមមួយដែលកាន់តែមានភាពយុត្តិធម៌។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ចែករម្លែកឯកសារ

ប្រ​សិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​សៀវ​ភៅ​ ឬ​របាយ​ការ​ណ៍​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រ​ធាន​បទ​នា​នា​របស់​បណ្ណា​ល័យ​យើង​ខ្ញុំ​ ហើយ​មាន​បំ​ណង​ចង់​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ​នៅ​លើ​គេ​ហ​ទំ​ព័រ​នេះ​សូម​ផ្ញើ​មក​កាន់ library@ticambodia.org

Find Us on Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Twitter