របាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពី គណនេយ្យភាព និងតម្លាភាពនៃដំណើរការថវិកា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៨  / ប្រភពៈ អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

Through a nationally representative survey of 1,596 individuals residing across all 25 provinces of Cambodia, this survey report aims to: a) understand and quantify citizens’ perceptions and attitudes regarding the transparency and accountability of budgets in Cambodia; and b) understand and quantify citizens’ awareness and experience in dealing with budget and budgeting issues in the country.

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ព័ត៌មានថវិកា ឃុំ សង្កាត់ ក្រុង ស្រុក

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៧  / ប្រភពៈ API & TI Cambodia

ព័ត៌មានថវិកា ឃុំ សង្កាត់ ក្រុង ស្រុក

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

អំពើពុករលួយ និងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៤  / ប្រភពៈ អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

កូនសៀវភៅដែលលោកអ្នកកំពុងកាន់ក្នុងដៃនេះ គឺជាសេចក្ដីសង្ខេបនៃរបាយការណ៍វាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរិតភាពថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជា​។ ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរិតភាពថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជា​ គឺជាកាារសិក្សាពីលក្ខណៈនៃប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយ។ ការសិក្សានេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាង១០០រួមទាំងកម្ពុជាផងដោយផ្អែកលើវិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវដែលបង្កើតឡើងនៅឯលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ ប្រចាំទីក្រុងប៊ែរឡាំង ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

សេចក្ដីសង្ខេបពីអាជីវកម្ម៖ ការរាយការណ៍

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៦  / ប្រភពៈ អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

ការរាយការណ៍ ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់កាន់តែច្រើនច្រើនឡើងថាជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ និងការស៊ើបរកអំពើពុករលួយ ក៏ដូចជាការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវផ្សេងទៀត។ អត្ថបទនេះនឹងធ្វើសេចក្ដីពន្យល់ថាតើអ្វីទៅជាការរាយការណ៍? តួនាទីរបស់ការរាយការណ៍នៅក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ? ការរាយការណ៍នៅក្នុងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជា? តើគោលនយោបាយណ៍ដូចម្ដេចដែលចាត់ទុកជាគោលនយោបាយ និងទម្រង់បែបបទល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មក្នុងការការពារអ្នករាយការណ៍? និងហេតុអ្វីបានជាអាជីវកម្មត្រូវមានគោលនយោបាយការពារអ្នករាយការណ៍?

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

របាយការណ៍វាយតម្លៃស្តីពី ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ការវាយតម្លៃចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥​ នេះ គឺជាការវាយតម្លៃលើកទី ២ សម្រាប់កម្ពុជា។ គោលបំណងចម្បងនៃការវាយតម្លៃនេះ គឺការស្វែងរកធាតុចូលបន្ថែម សម្រាប់ជាមូលដ្ឋាននៃការរៀបចំផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ជំហានបន្ទាប់នៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងដើម្បីតាមដានវឌ្ឍនភាពការងារកែទម្រង់ ផ្អែកលើរបាយការណ៍នៃការវាយតម្លៃលើកទី ១​ កន្លងមក។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

សៀវភៅណែនាំស្តីពី ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រកាសពន្ធតាម Online

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ 2015  / ប្រភពៈ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

សៀវភៅនេះគឺជាការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រកាសពន្ធ ចំពោះក្រុមហ៊ុនចាស់ និងក្រុមហ៊ុនថ្មី និងបង្ហាញពីវិធីប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ថវិកាសង្ខេប ឆ្នាំ ២០១៦

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៦  / ប្រភពៈ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ថវិកាឆ្នាំ ២០១៦ ត្រូវបានរៀបចំឡើងប្រកបដោយមហិច្ឆតានៅក្នុងទិសដៅដ៏ជាក់លាក់ គឺគាំទ្រដល់ការបន្តអនុវត្តការកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅ និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ សម្តៅធានាឱ្យបាននូវការផ្តល់សេវាសាធារណៈកាន់តែមានគុណភាព និងមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជន និងដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវគោលដៅជាយុទ្ធសាស្រ្ត ដែលបានដាក់ចេញនៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី ៣។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

តើអ្វីទៅជាចំណូលបានពីធនធានរ៉ែ?

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១០  / ប្រភពៈ អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាដៃគូក្នុងសកម្មភាព

“តើអ្វីទៅជាចំណូលបានពីធនធានរ៉ែ?” គឺជាចំណងជើងរបស់សៀវភៅរូបភាពដែលបង្ហាញអំពីចំណូល ដែលបានមកពីវិស័យឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម។ សៀវភៅនេះបានចងក្រងឡើងសម្រាប់លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើសិទ្ធិក្នុងការចូលរួម និងក្នុងទទួលបានព័ត៌មាន ការយល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់កម្រៃដែលបានមកពីការទាញយកផលរ៉ែធម្មជាតិ ដោយតម្លាភាព។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ប្រព័ន្ធសុចរិតភាពសាជីវកម្ម

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ តម្លាភាពកម្ពុជា

ប្រព័ន្ធសុចរិតភាពសាជីវកម្ម (CIS) ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការធានាឱ្យមានសុចរិតភាពនៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្ម។ ការអនុវត្តប្រព័ន្ធនេះបានបង្ហាញនូវការជួយសន្សំសំចៃ និងកាត់បន្ថយនូវសាច់ញាតិ និងបក្សពួកនិយម ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ និងអំពើពុករលួយ។ បច្ចុប្បន្ន អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាន និងកំពុងផ្តល់ជាជំនួយបចេ្ចកទេសដោយមិនគិតថ្លៃដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយ ដើម្បីអនុវត្តប្រព័ន្ធសុចរិតភាពសាជីវកម្មនេះ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ស្តង់ដារធុរកិច្ចអន្តរជាតិស្តីពីការប្រឆាំងនឹងការសូកប៉ាន់

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ តម្លាភាពកម្ពុជា

ឯកសារនេះពិនិត្យមើលលើស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលមានស្រាប់ ទាក់ទងនឹងការប្រឆាំងនឹងការសូកប៉ាន់ និងបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពទូទៅអំពីអត្ថប្រយោជន៍ និងបញ្ហាប្រឈមក្នុងការរួមបញ្ចូលស្តង់ដារទាំងនេះទៅក្នុងការអនុវត្តធុរកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ករណីសិក្សាក្នុងតំបន់ដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបញ្ចូលស្តង់ដារទាំងនេះ  ក៏នឹងលើកយកមករៀបរាប់បង្ហាញនៅក្នុងឯកសារនេះផងដែរ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ចែករម្លែកឯកសារ

ប្រ​សិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​សៀវ​ភៅ​ ឬ​របាយ​ការ​ណ៍​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រ​ធាន​បទ​នា​នា​របស់​បណ្ណា​ល័យ​យើង​ខ្ញុំ​ ហើយ​មាន​បំ​ណង​ចង់​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ​នៅ​លើ​គេ​ហ​ទំ​ព័រ​នេះ​សូម​ផ្ញើ​មក​កាន់ library@ticambodia.org

Find Us on Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Twitter