គំនូស​ផែនទី​នៃ​ពត៌មាន​ស្តីពី​ថវិកាក្នុងវិស័យសុខាភិបាល

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០០៩  / ប្រភពៈ វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីកម្ពុជា

ការសិក្សាលើគំនូសផែនទីនៃពត៌មាន​ស្តីពីថវិកាក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងកំឡុងពេលចាប់ពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨ ដល់ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៩ ក្នុងគោលបំណងផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅមួយស្តីពីឯកសារថវិកាដែលមានជាសាធារណៈ ដើម្បីជំនួយដល់ការយល់ដឹងបន្ថែមរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីដំណើរការរៀបចំផែនការ និងធ្វើថវិកានៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ដែលប្រការនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍នានារបស់ពួកគេអាចបំពេញបន្ថែមលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ព្រឹត្តិបត្រសង្ខេបអំពីតម្លាភាពថវិកា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១២  / ប្រភពៈ វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីកម្ពុជា

ព្រឹត្តិបត្រសង្ខេបអំពីតម្លាភាពថវិកានេះ គឺធ្វើឡើងដោយផ្អែកជាចំបងលើរបកគំហើញសង្ខេបប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា របាយការណ៍ស្តីពីអង្កេតលើការផ្សព្វផ្សាយពត៌មានថវិកា (OBS) ឆ្នាំ២០១០ ទាំងមូលដែលផលិតដោយ ភាពជាដៃគូថវិកាអន្តរជាតិ (IBP)​ និងបច្ចុប្បន្នកម្មលើវឌ្ឍនភាពនៃតម្លាភាពថវិកា ដែលបានសង្កេតឃើញតាំងពីពេលនោះមកដល់ខែឩសភា ឆ្នាំ២០១២ នេះ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ចែករម្លែកឯកសារ

ប្រ​សិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​សៀវ​ភៅ​ ឬ​របាយ​ការ​ណ៍​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រ​ធាន​បទ​នា​នា​របស់​បណ្ណា​ល័យ​យើង​ខ្ញុំ​ ហើយ​មាន​បំ​ណង​ចង់​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ​នៅ​លើ​គេ​ហ​ទំ​ព័រ​នេះ​សូម​ផ្ញើ​មក​កាន់ library@ticambodia.org

Find Us on Facebook

Twitter