ការការពារ ការគោរព និងដំណោះស្រាយ៖ គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីធុរកិច្ច និងសិទ្ធិមនុស្ស

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៣  / ប្រភពៈ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា

សៀវភៅរួបភាពនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងជាពិសេសសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច និងម្ចាស់សិទ្ធិដទៃទៀត និងជាឧបករណ៍ព័ត៌មានសម្រាប់ការលើកស្ទួយ និងការការពារសិទ្ធិមនុស្ស។ សៀវភៅនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយលដឹងជាសាធារណៈ អំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋ និងសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងការវិនិយោគ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

សៀវភៅណែនាំស្តីអំពី “កម្មវិធីប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់ធុរកិច្ចនៅកម្ពុជា”

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

ក្នុងបរិបទកម្ពុជា និងសាកលភាវូបនីយកម្ម តួអង្គក្នុងវិស័យឯកជនកាន់តែច្រើន យល់ច្បាស់ពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវ របស់ខ្លួន ហើយក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការធានាថា ការប្រកបធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសុចរិតភាព តម្លាភាព និងគណនេយ្យភាព ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ២០១៥-២០២៥

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្ម  គឺជាឧបករណ៍គោលនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការតភ្ជាប់រវាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ ដែលជាឃ្នាស់ជម្រុញកំណើន និងការងារបន្ថែមក្នុងវិស័យកសិកម្ម ទេសចរណ៍ និងសេវាកម្ម។ ឧស្សាហកម្មនឹងរួមចំណែករំដោះអតិរេកពលកម្មពីវិស័យកសិកម្ម ដែលធ្វើឲ្យផលិតភាពសរុបកើនឡើង និងមានចំណូលខ្ពស់ជាងមុន។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ប្រទេសកម្ពុជា និងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក៖ សៀវភៅមគ្គទេសក៍សម្រាប់អាជីវកម្ម

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ --  / ប្រភពៈ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឯកជនតំបន់ទន្លេមេគង្គ (MPDF)

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានក្លាយទៅជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) នៅថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៤។ កម្ពុជាបានចរចារអំពីល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការចូល WTO ជាមួយសមាជិកដទៃទៀតអស់រយៈពេលជិត ៩ឆ្នាំ។ គេបានទទួលស្គាល់សមាជិកភាពកម្ពុជាជាផ្លូវការនៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៣ នាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រី WTO នៅទីក្រុងកានគុន ប្រទេសម៉ិកសិុក។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងជំនួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១១  / ប្រភពៈ ក្រសូងពាណិជ្ជកម្ម

ឯកសារនេះបានរួមបញ្ចូលនូវមេរៀនជាច្រើនដែលបានមកពីករណីសិក្សាអំពីជំនួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មទាំង ៥ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាសកល លើកទី ៣ នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ នូវជំនួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) និងអង្គការសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច (OECD)។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការដោះស្រាយសម្ពាធក្នុងប្រទេស និងការទទួលផលពីការពង្រឹងហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៤  / ប្រភពៈ ធនាគារពិភពលោក

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវប៉ាន់ស្មានថាបានខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ ៦ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ គឺប្រហែល ៧.៤ភាគរយនៅឆ្នាំ ២០១៣ ទោះបីជាមានភាពមិនប្រាកដប្រជាផ្នែកនយោបាយ និងភាពវឹកវរផ្នែកពលកម្មក៏ដោយ។ កំណើននេះត្រូវបាននាំមុខដោយការនាំាចេញសម្លៀកបំពាក់ដែលកំពុងបន្ថែមល្បឿន និងផ្នែកទេសចរបន្តកើនឡើង។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយ ក្នុងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅប្រទេសកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ តម្លាភាពកម្ពុជា

របាយការណ៍នេះ (i)ពិពណ៍នាអំពីបរិស្ថានដែលអាជីវកម្មធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងនោះ (ii)កំណត់អត្តសញ្ញាណនិងវិភាគអំពីស្ថានភាពផ្សេងៗគ្នា ដែលសហគ្រាសធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះអំពើពុករលួយ និងផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយទាំងនោះទៅលើសហគ្រាស​ (iii)វាយតម្លៃពីប្រតិកម្ម និងការឆ្លើយតបរបស់វិស័យអាជីវកម្មទៅនឹងអំពើពុករលួយ និងអត្ថិភាពនៃគោលនយោបាយ ហើយចុងបញ្ចប់ (iv)ផ្តល់អនុសាសន៍គោលនយោបាយថាតើសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងរដ្ឋាភិបាលអាចដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយបានយ៉ាងដូចម្តេច?

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

អំពើពុករលួយ និងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៤  / ប្រភពៈ អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

របាយការណ៍ស្តីពីការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរិតភាពថ្នាក់ជាតិប្រទេសកម្ពុជា ធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពប្រព័ន្ធ​អភិបាលកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ របាយការណ៍នេះវាយតម្លៃស្ថាប័នចំនួន ១៣ រាប់តាំងពីស្ថាប័នតុលាការ អង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ រហូតដល់សង្គមស៊ីវិល។ ប្រព័ន្ធសុចរិតភាពថ្នាក់ជាតិ ដែលដំណើរការបានល្អ គឺជួយការពារ​ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ ហើយចូលរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងក្លាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង​ការរំលោភបំពានអំណាច។ អំពើពុករលួយធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់អភិបាលកិច្ចល្អ នីតិរដ្ឋ និងសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាន។ អំពើពុករលួយនាំឱ្យមានការប្រើប្រាស់ធនធានមិនត្រឹមត្រូវ កេងបន្លំប្រជាពលរដ្ឋ បង្កអន្តរាយដល់វិស័យឯកជន និងបន្លំទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើស្ថាប័នអភិបាលកិច្ច ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបទបញ្ជាត្រឹមត្រូវ និង​ឥរិយាបទ​ប្រកបដោយគណនេយ្យភាពនោះ​អំពើពុករលួយ មិនសូវកើតឡើងច្រើនទេ។  អង្គការ​តម្លាភាពកម្ពុជាបានបង្កើត​អនុសាសន៍គោលនយោបាយគន្លឹះៗ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការរកឃើញពី​របាយការណ៍វាយតម្លៃនេះ។ អនុសាសន៍​ដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ ស្វះស្វែងស្នើឲ្យមានការចូលរួមពី​រដ្ឋាភិបាល ម្ចាស់ជំនួយ និងសង្គមស៊ីវិល ដើម្បីជំរុញឱ្យមានកំណែទម្រង់សំខាន់ៗដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធសុចរិតភាព។ ការពង្រឹង​ប្រព័ន្ធសុចរិតភាពថ្នាក់ជាតិ ជំរុញឱ្យមាន​អភិបាលកិច្ចកាន់តែល្អប្រសើរលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅក្នុងសង្គម ហើយ​ចុងក្រោយបំផុត ជួយចូលរួមចំណែកឲ្យមាន​សង្គមមួយដែលកាន់តែមានភាពយុត្តិធម៌។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការវាយតម្លៃអំពើពុករលួយ ក្នុងវិស័យឯកជននៅកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០០៦  / ប្រភពៈ វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

បច្ចុប្បន្ននេះ វិស័យឯកជនកម្ពុជាជូបប្រទះឩបសគ្គនានាមួយចំនួនក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ ដែលក្នុងនោះអំពើពុករលួយ ជាឩបសគ្គដ៏ចម្បងមួយ។ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់វិស័យឯកជនអំពីពុករលួយ របាយការណ៍នេះផ្ តល់ពន្លឺអំពីលក្ខណៈ មូលហេតុ និងវិសាលភាពនៃអំពើពុករលួយ រួមទាំងអនុសាសន៍ជាក់ស្តែងមួយចំនួន ក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពក្នុងវិស័យឯកជននៅកម្ពុជានេះ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២៖ ស្ថានភាពជីវភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១២  / ប្រភពៈ វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្ដីពីកម្ពុជា

គោលបំណងសំខាន់នៃការសិក្សានេះ គឺស្វែងយល់ពីស្ថានភាពជីវភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលនឹងត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២ និងដើម្បីបង្ហាញពីទស្សនៈ និងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើគម្រោង ផលប៉ះពាល់ ការផ្ដល់សំណង និងការតាំងទីលំនៅថ្មី។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ចែករម្លែកឯកសារ

ប្រ​សិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​សៀវ​ភៅ​ ឬ​របាយ​ការ​ណ៍​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រ​ធាន​បទ​នា​នា​របស់​បណ្ណា​ល័យ​យើង​ខ្ញុំ​ ហើយ​មាន​បំ​ណង​ចង់​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ​នៅ​លើ​គេ​ហ​ទំ​ព័រ​នេះ​សូម​ផ្ញើ​មក​កាន់ library@ticambodia.org

Find Us on Facebook

Twitter