ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ច្បាប់នេះមានគោលដៅកំណត់បែបបទ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់។ ច្បាប់នេះ ត្រូវអនុវត្តចំពោះឃុំ សង្កាត់ទាំងអស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ពលរដ្ឋវិជ្ជា៖ សេចក្តីផ្តើមនៃច្បាប់ សិទ្ធិ និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១១  / ប្រភពៈ អង្គការស្ពានទៅកាន់សន្តិភាពកម្ពុជា

ពលរដ្ឋវិជ្ជាគឺជាការសិក្សាអំពីសិទ្ធិ និងតួនាទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ប្រជាពលរដ្ឋដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ ដែលពឹងផ្អែកទៅលើការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ ដើម្បីឱ្យសង្គមមានដំណើរការ និងការលូតលាស់ល្អ។ ការដែលបានដឹងអំពីពលរដ្ឋវិជ្ជា មានសារៈសំខាន់ ពិសេសនៅក្នុងសង្គមដូចជាប្រទេសកម្ពុជា ដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងពេញលេញ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

អ្នកឃ្លាំមើល

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ ខុមហ្វ្រែល

ព្រឹត្តប័ត្រនេះ ប្រមូលផ្តុំព័ត៌មាននានាដែលទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ រួមមានបទដ្ឋានសកលសម្រាប់ការសម្រេចសេចក្តីពាក្យបណ្តឹង និងវិវាទនៃការបោះឆ្នោត អនុសាសន៍សម្រាប់សេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត -ល- ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

គោលនយោបាយជាតិស្តីពី សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៤  / ប្រភពៈ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជាបញ្ហាប្រឈមមួយដ៏ធំ នៅក្នុងព្រះរាជាាចក្រកម្ពុជា។ គោលនយោបាយជាតិស្តីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកគឺជាមធ្យោបាយដ៏មានសក្តានុពល និងជាកត្តាគន្លឹះធ្វើជាត្រីវិស័យសម្រាប់រក្សាសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ សុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់ នៅលើដងផ្លូវថ្នល់នៃព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការផ្សារភ្ជាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងរាជរដ្ឋាភិបាល

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០០៩  / ប្រភពៈ ធនាគារពិភពលោក

អភិបាលកិច្ចត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា ជាបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា។ កិច្ចការអភិបាលកិច្ចល្អ តម្រូវឱ្យមានមិនត្រឹមតែការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេ តែក៏តម្រូវឱ្យមានផងដែរនូវការទាមទារយ៉ាងសកម្មពីប្រជាលរដ្ឋ និងសង្គមស៊ីវិល។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

សៀវភៅស្តីពី៖ សេវាសំខាន់ៗសម្រាប់តំណាងរាស្រ្ត

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា & មូលនិធិខុនរ៉ាដ អាដិនណៅអ៊ែរ (Konrad-Adenauer -Stiftung)

កូនសៀវភៅស្តីពី “សេវាសំខាន់ៗសម្រាប់តំណាងរាស្រ្ត” ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗទាក់ទងទៅនឹងតួនាទី និងកាតព្វកិច្ចរបស់តំណាងរាស្ត្រជាអាទិ៍ព័ត៌មានអំពីអភ័យឯកសិទ្ធិ អាណ្ណតិ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភតំណាងរាស្រ្ត។ល។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

កម្មវិធីកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

អភិបាលកិច្ចល្អ ត្រូវបានចាត់ទុកជាស្នូលសម្រាប់ជោគជ័យនៃដំណើរការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងសង្គមកម្ពុជាទាំងមូល។ កម្មវិធីជាតិនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយឈរលើទស្សនាទាននៃការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារជាចម្បង និងដំណើរការនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈ ប្រកបដោយវិចារណកម្ម ដែលនឹងរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ទស្សនទានស្តីអំពីទិសដៅយុទ្ធសាស្រ្តនៃកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកានៅកម្ពុជា ២០១៣-២០២០

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖  / ប្រភពៈ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ឯកសារនេះគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរៀបចំថវិកាប្រចាំឆ្នាំ  និងជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការតាមដានវាយតម្លៃលទ្ធផល និងសមិទ្ធកម្មរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន។ ថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ននីមួយៗនឹងត្រូវរៀបចំដោយផ្អែកលើ និងវិភាជទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធគោលនយោបាយរបស់ខ្លួន។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ២០១៥-២០២៥

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្ម  គឺជាឧបករណ៍គោលនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការតភ្ជាប់រវាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ ដែលជាឃ្នាស់ជម្រុញកំណើន និងការងារបន្ថែមក្នុងវិស័យកសិកម្ម ទេសចរណ៍ និងសេវាកម្ម។ ឧស្សាហកម្មនឹងរួមចំណែករំដោះអតិរេកពលកម្មពីវិស័យកសិកម្ម ដែលធ្វើឲ្យផលិតភាពសរុបកើនឡើង និងមានចំណូលខ្ពស់ជាងមុន។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ឯកសារយុទ្ធសាស្រ្តស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

យុទ្ធសាស្រ្តស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨ មានគោលបំណងធានានូវប្រសិទ្ធភាព​ ស័ក្តិសិទ្ធិភាព តម្លាភាព និងគណនេយ្យភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ សំដៅបន្តរក្សាចីរភាពបំណុលរយៈពេលវែង និងកម្រិតហានិភ័យបំណុលឱ្យនៅទាប ដោយធានាបាននូវសង្គតិភាព និងភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នាជាមួយឯកសារយុទ្ធសាស្រ្ត និងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនានា។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ចែករម្លែកឯកសារ

ប្រ​សិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​សៀវ​ភៅ​ ឬ​របាយ​ការ​ណ៍​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រ​ធាន​បទ​នា​នា​របស់​បណ្ណា​ល័យ​យើង​ខ្ញុំ​ ហើយ​មាន​បំ​ណង​ចង់​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ​នៅ​លើ​គេ​ហ​ទំ​ព័រ​នេះ​សូម​ផ្ញើ​មក​កាន់ library@ticambodia.org

Find Us on Facebook

Twitter