អំពើពុករលួយ និងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៤  / ប្រភពៈ អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

កូនសៀវភៅដែលលោកអ្នកកំពុងកាន់ក្នុងដៃនេះ គឺជាសេចក្ដីសង្ខេបនៃរបាយការណ៍វាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរិតភាពថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជា​។ ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរិតភាពថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជា​ គឺជាកាារសិក្សាពីលក្ខណៈនៃប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយ។ ការសិក្សានេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាង១០០រួមទាំងកម្ពុជាផងដោយផ្អែកលើវិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវដែលបង្កើតឡើងនៅឯលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ ប្រចាំទីក្រុងប៊ែរឡាំង ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ច្បាប់នេះ ត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៥ និងត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២១៥/០១៥​ ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥។ ច្បាប់នេះមានគោលដៅកំណត់បែបបទ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

សារៈសំខាន់នៃច្បាប់ការពារសាក្សី និងអ្នករាយការណ៍

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៦  / ប្រភពៈ តម្លាភាពកម្ពុជា

អ្នករាយការណ៍ ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ។ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេនៅក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មាន ការការពារផ្លូវច្បាប់គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន អាចមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់ការរាយការណ៍  ដោយហេតុថា ការការពារដ៏សមស្របចំពោះអ្នករាយការណ៍ដោយស្មោះត្រង់ មិនត្រូវបានធានា ថែមទាំងមានការគម្រាមកំហែងដាក់ពន្ធនាគារទៀតផង (មាត្រា ៤១)។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៦

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៦ ត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ហើយដែលព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យចប់សព្វគ្រប់នៅថ្ងៃទី ០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២១៥/០១៦ ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យស្តីពីការពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

អនុក្រឹត្យនេះមានគោលបំណងបង្ការ ទប់ស្កាត់បទល្មើស និងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក រក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក និងការពារអាយុជីវិតមនុស្ស សត្វ ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិស្ថាន។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ច្បាប់នេះមានគោលបំណងធានាសុវត្ថិភាព សណ្តាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ផ្លវគោក និងធានាការពារសុខភាព និងអាយុជីវិតមនុស្ស សត្វ ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិស្ថាន។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

សៀវភៅណែនាំស្តីអំពី “កម្មវិធីប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់ធុរកិច្ចនៅកម្ពុជា”

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

ក្នុងបរិបទកម្ពុជា និងសាកលភាវូបនីយកម្ម តួអង្គក្នុងវិស័យឯកជនកាន់តែច្រើន យល់ច្បាស់ពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវ របស់ខ្លួន ហើយក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការធានាថា ការប្រកបធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសុចរិតភាព តម្លាភាព និងគណនេយ្យភាព ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

អំពើពុករលួយតាមរយៈរូបភាព

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖  / ប្រភពៈ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍សង្គម

សៀវភៅនេះ គឺជាបណ្តុំនៃរូបភាពនានាដែលទាក់ទិនទៅនឹងសកម្មភាពនៃការប្រព្រឹត្តិអំពើពុករលួយ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃអំពើពុករលួយ

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖  / ប្រភពៈ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍សង្គម

របាយការណ៍នេះ ជាផ្នែកស្រាវជ្រាវតាមវិធីសាស្រ្តគុណភាពនៃគំរោងការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រព្រឹត្តិអំពើពុករលួយនៅតាមមូលដ្ឋាន។ របាយការណ៍នេះ ឆ្លុុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងដែលគ្រួសារជាច្រើនបានពើបប្រទះនឹងអំពើពុករលួយ ពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើនេះទៅលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ និងពីមធ្យោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តនានាដែលពួកគេយកមកប្រើដើម្បីទប់ទល់នឹងអំពើនេះ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការរៀបចំស្ថាប័នដើម្បីប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖  / ប្រភពៈ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍៍សហប្រជាជាតិ (យូអិនឌីភី)

ដូចបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីការអភិវឌ្ឍមនុស្សឆ្នាំ ២០០៥(ផ្អែកលើនិន្នាការបច្ចុប្បន្ន) ប្រទេសក្រីក្រភាគច្រើននឹងមិនអាចសម្រេចបានតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍ស្ទើរតែទាំងអស់ ហើយភាពក្រីក្រដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនឹងមិនអាចកាត់បន្ថយបានពាក់កណ្តាលឡើយនៅឆ្នាំ ២០១៥ នៅក្នុងតំបន់ណាក៏ដោយ លើកលែងតែអាស៊ីបូពា៌។ មានមូលហេតុជាច្រើនចំពោះហេតុការណ៍ជាក់ស្តែងនេះ។ ហេតុការណ៍ជាក់ស្តែងមួយគឺ អំពើពុករលួយយ៉ាងសុះសាយ មានផលប៉ះពាល់ជាដុំកំភួន និងជាច្រើនកន្លែងទៅលើកំណើនសមធម៌ និងភាពក្រីក្រ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ចែករម្លែកឯកសារ

ប្រ​សិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​សៀវ​ភៅ​ ឬ​របាយ​ការ​ណ៍​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រ​ធាន​បទ​នា​នា​របស់​បណ្ណា​ល័យ​យើង​ខ្ញុំ​ ហើយ​មាន​បំ​ណង​ចង់​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ​នៅ​លើ​គេ​ហ​ទំ​ព័រ​នេះ​សូម​ផ្ញើ​មក​កាន់ library@ticambodia.org

Find Us on Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Twitter