នៅតែកំពុងបាត់បង់ដីធ្លីៈ ការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំ និងការគម្រាមកំហែងនៅកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១០  / ប្រភពៈ គណៈកម្មាធិការប្រព្រឹទ្ធកម្មសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា (CHRAC)

របាយការណ៍នេះ បានស្វែងរកការស្រាវជ្រាវ និងបានពណ៌នានូវករណីដទៃទៀតជាច្រើននៅក្នុងពាក្យបណ្តឹងឆ្នាំ ២០០៩ ហើយនឹងដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេត នូវអ្វីៗដែលបានកើតឡើងចាប់តាំងពីពេលនោះផងដែរ។ តើមានបញ្ហាជាក់លាក់អ្វីខ្លះ ដែលជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងពាក្យបណ្តឹងទាំងនោះ? នៅពេលដែលសហគមន៍ទាំងឡាយស្វែងរកការទាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនតាមរយៈនីតិវិធីច្បាប់ តើបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះទៅ?

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២៖ ស្ថានភាពជីវភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១២  / ប្រភពៈ វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្ដីពីកម្ពុជា

គោលបំណងសំខាន់នៃការសិក្សានេះ គឺស្វែងយល់ពីស្ថានភាពជីវភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលនឹងត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២ និងដើម្បីបង្ហាញពីទស្សនៈ និងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើគម្រោង ផលប៉ះពាល់ ការផ្ដល់សំណង និងការតាំងទីលំនៅថ្មី។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ផ្លូវរបត់? សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៣  / ប្រភពៈ សមាគមអាដហុក

របាយការណ៍នេះ មានបំណងនឹងអធិប្បាយ  អនុលោមតាមទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ និងសិទ្ធិមនុស្ស ដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈ​ទូលំទូលាយ ពាក់ព័ន្ធ​នឹងបញ្ហា​សម្បទានសេដ្ឋកិច្ច វិវាទដីធ្លី ការបណ្តេញចេញពីលំនៅដ្ឋាន ដោយបង្ខំ និងការទន្ទ្រានលើ ធនធានធម្មជាតិ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ឧស្សាហកម្មរុករកធនធានរ៉ែ គឺស្ថិតនៅក្រៅ វិសាលភាពរបាយការណ៍នេះ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ប្រទេសជាតិលក់

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០០៩  / ប្រភពៈ ក្លូបលវីតណេស (Global Witness)

របាយការណ៍នេះសម្អាងលើការស៊ើបអង្កេតដែលបានធ្វើដោយអង្គការ Global Witness (សាក្សីពិភពលោក) នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ ហើយរបាយការណ៍នេះផ្តោតលើមួយផ្នែកនៃបាតុភូតដ៏ធំទូលាយនេះ គឺវិស័យប្រេង ឧស័្មន និងធាតុរ៉ែដែែលកំពុងលូតឡើង។ របាយការណ៍នេះ លើកហេតុផលដើម្បីឱ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ហើយនិងទាយកអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ពង្រឹងអភិបាលកិច្ចលើធនធានទាំងនេះ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ចែករម្លែកឯកសារ

ប្រ​សិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​សៀវ​ភៅ​ ឬ​របាយ​ការ​ណ៍​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រ​ធាន​បទ​នា​នា​របស់​បណ្ណា​ល័យ​យើង​ខ្ញុំ​ ហើយ​មាន​បំ​ណង​ចង់​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ​នៅ​លើ​គេ​ហ​ទំ​ព័រ​នេះ​សូម​ផ្ញើ​មក​កាន់ library@ticambodia.org

Find Us on Facebook

Twitter